Vår modell

En högspecialiserad helhetslösning

Våra klienter ska lämna en kriminell livsstil, bearbeta trauman, tillfriskna från psykisk ohälsa, missbruk eller beroende, bygga upp en ny identitet och etablera sig i samhället. Detta tar tid och kräver genomgripande insatser. Avgörande för att lyckas är att vi kan erbjuda en individualiserad helhetslösning. Vårt arbetssätt följer alltid en process med fyra faser. Under de första två faserna utreder vi klientens specifika behov, vilka styr insatserna i de följande två faserna.

Utredning & matchning på riktigt

Avgörande för en långsiktig förändringsprocess är att matcha rätt insats och rätt metod till varje enskild individ. För att säkerställa matchningen genomgår samtliga klienter en utredning med vår behandlingssamordnare där behovet av terapeutiska insatser kartläggs. Vid behov utreds klienten även av psykiatriker och psykolog för att screenas för psykisk ohälsa och neuropsykiatriska diagnoser. Utredningen inleds under den första fasen, men sker framför allt under den andra fasen.

En unik arbetsmetod

Under samtliga faser löper en terapeutisk process som syftar till att:

  • Behandla psykisk ohälsa – till exempel missbruk, trauma och anknytningsproblematik.
  • Ge klienten insikt om och verktyg för att kunna förändra attityder och beteenden.
  • Successivt ersätta den kriminella identiteten genom ett individuellt kriminalitetsprogram, stärka impulskontroll och hantering av kontrollförlust.

Vår erfarenhet är att denna terapeutiska process är helt avgörande för långsiktig framgång.

Fas 1: Den första kontakten
– identifikation & förtroende

Centralt i denna fas är att inleda en relation, etablera förtroende och skapa en allians med klienten. Klienten behöver känna att vi förstår den verklighet han kommer ifrån och de utmaningar han står inför.

Egen erfarenhet & professionellt förhållningssätt
Våra kontaktpersoner har egen erfarenhet av liknande miljöer och problem som klienten står inför. De har själva lämnat en kriminell miljö och identitet och etablerat sig i samhället. Vi lägger också stor vikt vid att ha ett professionellt förhållningssätt genom att ha utbildad personal som får löpande handledning under arbetets gång.

Fas 2: Den akuta fasen
– grunden på plats

Här lägger vi grunden för att en långsiktig förändringsprocess ska kunna inledas. Skyddsbehov kartläggs tillsammans med socialtjänst och polis och vid behov vidtas omedelbara skyddsåtgärder. Vi utreder också klientens behov sett till både fysisk och psykisk hälsa. Ett veckoschema upprättas för att tydliggöra struktur och upprätta rutiner.

Samordnaren och kontaktpersonerna koordinerar insatserna, ger samtalsstöd och bistår i praktiska frågor. Snarast möjligt försöker vi ordna en meningsfull sysselsättning åt klienten, t.ex. i form av fysiska aktiviteter. Därefter inleder vi det terapeutiska arbetet. Missbruksproblem är vanligt och behöver behandlas innan andra terapeutiska insatser sätts in. Kriminalitetsbehandling inleds också i denna fas.

Fas 3: Den stabiliserande fasen
– förändringsresan börjar

Fokus på terapeutisk behandling
Under denna fas är fokus på den terapeutiska behandlingen med ett multidisciplinärt team bestående av våra egna medarbetare och externa specialister. Våra klienter har ofta PTSD som följd av svåra trauman, ofta från tidig ålder med en otrygg uppväxt följt av ett liv i en miljö med hot om dödligt våld. När eventuellt missbruk är stabiliserat och kriminella tankemönster behandlade så är klienten redo för lämplig traumabehandling, till exempel enligt Lifespan integration-metoden (LI). Att grundligt behandla trauman är avgörande för långsiktig framgång.

Sysselsättning & socialt nätverk
En viktig del i denna fas är också att hjälpa klienten in i en mer varaktig sysselsättning som till exempel utbildning, arbete eller praktik.

Fas 4: Den långsiktiga fasen
– redo att leva

Klienten börjar nu bli redo att stå på egna ben, men får fortsatt stöd i att hantera utmaningar som kan skapa oro och stå i vägen för en stabil tillvaro. Det kan handla om hjälp att ansöka om skuldsanering, att hitta ett permanent boende och att ansöka om skyddad identitet. Klienten får också stöd i att stärka banden till familjemedlemmar.

Vi har egen erfarenhet av avhopp, rätt utbildning och strukturen på plats.

Ingen av oss föddes med en tro om att det skulle sluta så här

Gänglivet äter upp oss, vi vill inte det här. Vi har sett nog och vill något annat. Våra drömmar var av annorlunda karaktär.
Resan kommer inte vara enkel men vi lovar att vi gör resan tillsammans med dig, du kommer inte behöva göra det ensam.

Ingen av oss föddes med en tro om att det skulle sluta så här

Gänglivet äter upp oss, vi vill inte det här. Vi har sett nog och vill något annat. Våra drömmar var av annorlunda karaktär.
Resan kommer inte vara enkel men vi lovar att vi gör resan tillsammans med dig, du kommer inte behöva göra det ensam.